Foto gare 6 maggio 2018 – Allievi

Gara – 1

Gara – 2

Gara – 3

Gara – 4

Gara – 5

Gara – 6

Gara – 7

Gara – 8

Gara – 9

Gara – 10

Gara – 11

Gara – 12

Gara – 13

Gara – 14

Arrivo – 1

Arrivo – 1

Arrivo – 2

Premiazione – 1

Premiazione – 2

Premiazione – 3