Foto gare 20 maggio 2018 – Esordienti II

Gara – 1

Gara – 2

Gara – 3

Gara – 4

Gara – 5

Arrivo – 1

Arrivo – 2

Arrivo – 3

Arrivo – 4

Podio – 1

Podio – 2

Podio – 3