Foto gare 10 giugno 2018 – Allievi

Partenza

Gara – 1

Gara – 2

Gara – 3

Gara – 4

Gara – 5

Arrivo